brand: @stinegoyastudio

photographs:@stephanieseverance

styling: @ltengy